دبیرستان دوره اول دخترانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

زمان آزمون ورودي پايه هفتم 

جلسه آموزش بهداشت با موضوع «دخانیات و عوارض مواجهه با دود دست دوم»

جلسه آموزش بهداشت با حضور سرکار خانم مهجورزاده از پایگاه بهداشت دانشگاه صنعتی اصفهان برای دانش آموزان پایه هفتم برگزار شد. در این جلسه آموزشی از کلیه دانش آموزان پیش آزمون به منظور سنجش آگاهی دانش آموزان از موضوع ارائه شده و پس آزمون به هدف سنجش میزان یادگیری ایشان گرفته شد.

Reader comments
No comments available
New comment
Name*
Email
Comment(s)*

Captcha image*
View list of all posts...