فارسیEnglishفرانسه

کار قاب عکس فلزی،پودمان فلز پایه ی هشتم-مربوط به درس کاروفناوری

ساخت جعبه ی آهنگین، پودمان الکترونیک پایه ی هشتم-مربوط به درس کار و فناوری

بازارچه کاروفناوری پایه هشتم

کارسازه ی حرکتی کارفناوری نهم

سازه های ماکارونی و آمپولی

پودمان صنایع دستی (کار روی مس)